Phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng

26/10/2018

Bên cạnh những dịch vụ cho vay và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho phụ nữ xã, Quỹ cũng thực hiện nhiều hoạt động từ thiện nhằm... [xem chi tiết]

Tiết kiệm

Tiết kiệm

26/10/2018

Tiết kiệm là món tiền được huy động trong thành viên vay vốn, Quỹ xem tiết kiệm đi đôi với tín dụng là rất cần thiết nhằm:

[xem chi tiết]
Cho vay

Cho vay

26/10/2018

Cho vay là hoạt động chính của Quỹ...

[xem chi tiết]
< >