Dịch Vụ
Cho vay

Cho vay là hoạt động chính của Quỹ...

Đọc thêm ©
Hoạt Động và Dự Án
Dự án đối tác

Thực hiện dự án Nâng cao năng lực về giới trong Chương trình ca cao chứng nhận thông qua Hợp phần Tín dụng nhỏ tại Tỉnh Tiền Giang với Giữa Helvetas Vietnam -298F Kim...Đọc thêm ©

Huấn luyện

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang luôn ưu tiên cho các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các hoạt động đào tạo...Đọc thêm ©